Nabídka služeb firmy SMBD – servis

Zakládání bytových družstev

·         Informování přípravného výboru.

·         Informování budoucích družstevníků na přípravné schůzi před založením družstva

·         Vypracování písemných dokumentů pro založení družstva.

·         Připomínkové řízení k návrhu stanov tj. vyjádření k připomínkám budoucích družstevníků, zahrnutí jejich připomínek
      do návrhu stanov, vysvětlení nevhodnosti některých návrhů, vypracování závěrečné verze stanov.

·         Příprava a zajištění založení družstva na zakládací schůzi za účasti notáře.

·         Vypracování podkladů pro zápis družstva do veřejného rejstříku.

Převody bytů do vlastnictví

·         Účast na informační schůzi družstva s vysvětlením procesu převodů bytů a registrace katastrálním úřadem.

·         Vypracování základní identifikace domu, přehled jeho vnitřního uspořádání, chodeb, sklepů (kóje i prostor mimo
      kóje)
       a všech dalších společných prostor domu.

·         Zjištění ploch bytů podle dokumentace nebo měřením.

·         Vypracování „Prohlášení“, kterým se budova rozděluje na bytové jednotky a které bude obsahovat náležitosti dle
       nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.

·         Vypracování návrhu stanov společenství jako součásti Prohlášení, účast na připomínkovém řízení.

·         Vypracování návrhu družstva na vklad Prohlášení do katastru nemovitostí a předání tohoto návrhu s Prohlášením
       katastrálnímu úřadu.

·         Vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví.

·         Vypracování návrhů na vklady vlastnického práva na všechny smlouvy o převodech jednotek a předání těchto
       návrh se smlouvami katastrálnímu úřadu. Předání potvrzených kopií družstvu.

       V celé práci bude kladen důraz na dobrou spolupráci s družstvem a jeho členy, postupné předávání a upřesňování
       výsledků podle potřeb družstva se snahou o zajištění spokojenosti družstva s výsledky celé akce převodů bytů do
       vlastnictví.

Založení SVJ, která nebyla založena Prohlášením

·         Návrh stanov vyhovujících praxi a připomínkové řízení.

·         Účast na přípravné schůzi vlastníků s předběžným schválením stanov SVJ.

·         Zajištění notáře, účast na zakládající schůzi za účasti notáře. Vypracování všech dokumentů pro rejstřík, zajištění
       podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD, doručení kompletu k OR a vrácení kopie
       výboru.

Změny Prohlášení v katastru nemovitostí

  1. Zpětvzetí Prohlášení družstvem a vypracování nového (nejsou převedeny jednotky).
  2. Změna Prohlášení – kdy jsou již převedeny jednotky.
  3. Změny užívání jednotek.
  4. Poradenství pro zajištění podpisů vlastníků jednotek, jak původních, tak nových vlastníků jednotek.

Zápisy orgánů BD a SVJ do veřejného rejstříku a zpracování změn zápisů
                Vypracování všech dokumentů pro rejstřík, zajištění podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD,
                doručení kompletu rejstříku a vrácení kopie výboru.

Likvidace BD
                Včetně řešení vzájemných vztahů BD a SVJ.

Smlouvy o výstavbě pro BD nebo SVJ

  1. Vypracování smluv pro BD současně s rozdělením domu na jednotky.
  2. Vypracování smluv pro SVJ.
  3. Řešení případů nesouhlasů některých vlastníků.