Nabídka služeb firmy SMBD – servis

Zakládání bytových družstev

·         Informování přípravného výboru.

·         Informování budoucích družstevníků na přípravné schůzi před založením družstva

·         Vypracování písemných dokumentů pro založení družstva.

·         Připomínkové řízení k návrhu stanov tj. vyjádření k připomínkám budoucích družstevníků, zahrnutí jejich připomínek
      do návrhu stanov, vysvětlení nevhodnosti některých návrhů, vypracování závěrečné verze stanov.

·         Příprava a zajištění založení družstva na zakládací schůzi za účasti notáře.

·         Vypracování podkladů pro zápis družstva do veřejného rejstříku.

Převody bytů do vlastnictví

·         Účast na informační schůzi družstva s vysvětlením procesu převodů bytů a registrace katastrálním úřadem.

·         Vypracování základní identifikace domu, přehled jeho vnitřního uspořádání, chodeb, sklepů (kóje i prostor mimo
      kóje)
       a všech dalších společných prostor domu.

·         Zjištění ploch bytů podle dokumentace nebo měřením.

·         Vypracování „Prohlášení“, kterým se budova rozděluje na bytové jednotky a které bude obsahovat náležitosti dle
       nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.

·         Vypracování návrhu stanov společenství jako součásti Prohlášení, účast na připomínkovém řízení.

·         Vypracování návrhu družstva na vklad Prohlášení do katastru nemovitostí a předání tohoto návrhu s Prohlášením
       katastrálnímu úřadu.

·         Vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví.

·         Vypracování návrhů na vklady vlastnického práva na všechny smlouvy o převodech jednotek a předání těchto
       návrh se smlouvami katastrálnímu úřadu. Předání potvrzených kopií družstvu.

       V celé práci bude kladen důraz na dobrou spolupráci s družstvem a jeho členy, postupné předávání a upřesňování
       výsledků podle potřeb družstva se snahou o zajištění spokojenosti družstva s výsledky celé akce převodů bytů do
       vlastnictví.

Založení SVJ, která nebyla založena Prohlášením

·         Návrh stanov vyhovujících praxi a připomínkové řízení.

·         Účast na přípravné schůzi vlastníků s předběžným schválením stanov SVJ.

·         Zajištění notáře, účast na zakládající schůzi za účasti notáře. Vypracování všech dokumentů pro rejstřík, zajištění
       podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD, doručení kompletu k OR a vrácení kopie
       výboru.

Změny Prohlášení v katastru nemovitostí

  1. Zpětvzetí Prohlášení družstvem a vypracování nového (nejsou převedeny jednotky).
  2. Změna Prohlášení – kdy jsou již převedeny jednotky.
  3. Změny užívání jednotek.
  4. Poradenství pro zajištění podpisů vlastníků jednotek, jak původních, tak nových vlastníků jednotek.

Zápisy orgánů BD a SVJ do veřejného rejstříku a zpracování změn zápisů
                Vypracování všech dokumentů pro rejstřík, zajištění podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD,
                doručení kompletu rejstříku a vrácení kopie výboru.

Likvidace BD
                Včetně řešení vzájemných vztahů BD a SVJ.

Smlouvy o výstavbě pro BD nebo SVJ

  1. Vypracování smluv pro BD současně s rozdělením domu na jednotky.
  2. Vypracování smluv pro SVJ.
  3. Řešení případů nesouhlasů některých vlastníků.

Organizace výběrových řízení na správce domu

Organizace výběrových pro firmu na převody bytů do vlastnictví

Pořádání odborných seminářů pro BD, SVJ i správní firmy